Leveringsvoorwaarden

Definities

1. Christel Nolle: Studio CCC, gevestigd te Sappemeer onder KvK nr. 50105973.
2. Klant: degene met wie Christel Nolle een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Christel Nolle en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Christel Nolle.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

3. Betalingen en betalingstermijn

1. Christel Nolle mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij/zij/hen van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Christel Nolle de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.  
4. Christel Nolle behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Christel Nolle gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Christel Nolle.  
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Christel Nolle zijn/haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Christel Nolle op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Christel Nolle, dan is hij/zij nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Christel Nolle te betalen. 

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Christel Nolle gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Christel Nolle roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Christel Nolle, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.  
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
- het product niet is gebruikt
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast is
- het product geen online workshop is
- het product geen los tijdschrift is

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 
- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen 
- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 
- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@studioccc.nl
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn/haar herroepingsrecht te retourneren aan Christel Nolle, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.  

Retentierecht  

1. Christel Nolle kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Christel Nolle heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Christel Nolle.
3. Christel Nolle is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

Verrekening   

1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn/haar recht om een schuld aan Christel Nolle te verrekenen met een vordering op Christel Nolle.  

Eigendomsvoorbehoud 

1. Christel Nolle blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van Christel Nolle, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
2. Tot die tijd kan Christel Nolle zich te allen tijde beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  
4. Indien Christel Nolle een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Christel Nolle het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

Levering 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Christel Nolle, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten en diensten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.  
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Christel Nolle het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Christel Nolle kan tegenwerpen.

Levertijd  

1. De door Christel Nolle opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Christel Nolle door Christel Nolle schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Christel Nolle niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Feitelijke levering 
  
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem/haarbestelde producten tijdig kan plaatsvinden.  

Levering zaken in opdracht

1. De klant is verplicht de in zijn/haar opdracht door Christel Nolle geproduceerde zaken af te nemen.
2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Christel Nolle.
3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Christel Nolle mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.    

Levering en overgang van risico 
 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Verzendkosten

Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Verpakking en verzending 

1. Christel Nolle maakt indien mogelijk gebruik van hergebruikte verpakkingsmaterialen.
2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Christel Nolle niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
3. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij/zij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Christel Nolle, bij gebreke waarvan Christel Nolle niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie 
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Christel Nolle enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.  
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Christel Nolle voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
2. Christel Nolle heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Christel Nolle tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Christel Nolle tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Christel Nolle.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Christel Nolle de betreffende bescheiden.  
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Christel Nolle redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

1. De overeenkomst tussen Christel Nolle en de klant betreffende een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Christel Nolle schriftelijk in gebreke stellen.  

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

1.De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.  
Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Uitvoering van een dienst 

1. Christel Nolle zal zich inspannen om de dienstverlening naar beste kunnen uit te voeren en garandeert de vastgelegde afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een goed dienstverlener op grond van artikel 7:401 BW.
2. Indien Christel Nolle op enig moment voorziet dat haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Christel Nolle de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

Intellectueel eigendom 

1. Christel Nolle behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Christel Nolle (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding 

1. Indien de andere partij het artikel van deze leveringsvoorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij/zij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
- Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
-I s de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Christel Nolle waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring   

1. De klant vrijwaart Christel Nolle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Christel Nolle geleverde producten en/of diensten.    

Klachten 

1. De klant dient een door Christel Nolle geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Christel Nolle daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  
3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Christel Nolle gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Christel Nolle.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Christel Nolle ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant   

1. Als Christel Nolle een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Christel Nolle verschuldigd zijn.    

Aansprakelijkheid 

1. Christel Nolle is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Christel Nolle aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Christel Nolle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Christel Nolle aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn  

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Christel Nolle vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.  

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Christel Nolle toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Christel Nolle niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Christel Nolle in verzuim is.  
3. Christel Nolle heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Christel Nolle kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Christel Nolle in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Christel Nolle kan worden toegerekend in een van de wil van Christel Nolle onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Christel Nolle kan worden verlangd.  
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Christel Nolle 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Christel Nolle er weer aan kan voldoen.  
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
5. Christel Nolle is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst    

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

Wijziging leveringsvoorwaarden 

1. Christel Nolle is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Christel Nolle zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Christel Nolle.  
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Christel Nolle bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Christel Nolle is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden 

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 28 januari 2022